1.jpg

 

호프집공사 화장실칸막이  호프집화장실  큐비클 칸막이철거하는

 

2.jpg

 

호프집화장실공사

 

3.jpg

 

 큐비클   호프집화장실 노후된 칸막이철거후 큐비클 칸막이신규설치  

 

4.jpg

 

화장실칸막이공사     색상(오크샤모니) F 2칸  양변기2개     화장실칸막이(큐비클)칸막이공사

 

5.jpg

 

소변기가리개 큐비클 설치   칸막이높이 450 * 1300 으로 소변기칸막이 칸막이공사

 

6.jpg

 

 

 

 

서울..강남..역삼..호프집화장실 칸막이공사

 

 

술집 화장실(칸막이철거후)큐비클 화장실칸막이 재설치공사           판넬색상 : 오크샤모니