1.jpg

 

택시정비소공사 화장실칸막이 정비소화장실  큐비클 칸막이철거하는

 

2.jpg

 

정비소화장실공사

 

3.jpg

 

 큐비클   정비소화장실 노후된 칸막이철거후 큐비클 칸막이신규설치  

 

4.jpg

 

화장실칸막이공사     색상(에어포트) 1칸  양변기1개     화장실칸막이(큐비클)칸막이공사

 

5.jpg

 

 

 

서울..도봉..창동..정비소화장실 칸막이공사

 

 

정비소 화장실(칸막이철거후)큐비클 화장실칸막이 재설치공사          판넬색상 : 에어포트